Загальні збори акціонерів ПАТ „НОМЗ” призначені на 10 годину 12 квітня    2012  року за адресою: м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 56 (конферентц-зал)

Порядок денний:

  1. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ за 2011 рік, та основні напрямки діяльності на 2012 рік.
  2. Звіт ревізійної комісії  за 2011 рік та затвердження балансу.
  3. Звіт наглядової ради за 2011 рік.
  4. Затвердження нової редакції Статуту.
  5. Про відкликання та переобрання правління та ревізійної комісії.
  6. Про попереднє схвалення договорів та правочинів  товариства, що можуть укладатися (вчинятися)  в процесі господарської діяльності товариства.
  7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік та план розподілу прибутку і збитків на 2012 рік.

Початок реєстрації акціонерів з 0900 — 1000 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів — 06 квітня 2012 року. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Звітний період 2011р. Попередній період 2010р.
Усього активів 14438 11634
Основні засоби 5212 5677
Довгострокові фінансові інвестиції 1086 1086
Запаси 1239 1149
Сумарна дебіторська заборгованість 3399 1805
Грошові кошти та їх еквівалент 22 7
Нерозподілений прибуток 1091 975
Власний капітал 6050 5916
Статутний капітал 843 843
Довгострокові зобов’язання 1156 1061
Поточні зобов’язання 7205 4657
Чистий прибуток (збиток) 134 95
Середньорічна кількість акцій (шт..) 295792 295792
Кількість власних коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду. - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 114 125


Для участі в загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – доручення (згідно чинного законодавства) та паспорт. З документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з понеділка по п’ятницю, з 9.30 до 17.00 за адресою: вул. Носівський шлях, 56, м. Ніжин, Чернігівська обл.,  а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є: секретар Наглядової ради Довідка за тел: (04631) 5-36-61

Наглядова рада ПАТ «НОМЗ»