Публічне акціонерне товариство «НІЖИНСЬКИЙ дослідно-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 01033390, місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2013 року о 11-00 годині за адресою: Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56,  актовий зал. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться  з 10-00 по 11-00 години. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів — 12 квітня 2013 року.

Порядок денний:

  1. Про обрання членів лічильної комісії.
  2. Про обрання голови та секретаря зборів.
  3. Звіт директора про фінансово господарську діяльність ПАТ за 2012 рік та основні напрямки діяльності ПАТ на 2013 рік.
  4. Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2012 рік.
  5.  Звіт наглядової ради за 2012 рік.
  6.  Розподіл прибутку за 2012 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2013 рік
  7.  Припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства.

Для участі в чергових загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – доручення (згідно чинного законодавства) та паспорт.

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з понеділка по п’ятницю, з 9-30 до 17-00, за адресою: Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56, кабінет секретаря наглядової ради,  а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є секретар наглядової ради: Аушев С. М.

Довідки за тел: (04631) 5-36-61

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний період

2012

Попередній

період 2011

Усього активів

15224

14411

Основні засоби

5521

5212

Довгострокові фінансові інвестиції

1033

1086

Запаси

4919

3552

Сумарна дебіторська забогованість

3299

3186

Грошові кошти та їх еквіваленти

3

22

Нерозподілений прибуток

2

1091

Власний капітал

4961

6050

Статутний капітал

843

843

Довгострокові зобов’язання

1084

1154

Поточні зобов’язання

9179

7205

Чистий прибуток (збиток)

(1089)

134

Середньорічна кількість акцій (шт.)

295792

295792

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

116

120

 


Директор ПАТ«НОМЗ»                      Ворона А.П.