Публічне акціонерне товариство «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 01033390, місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2014 року о 11-00 годині за адресою: Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56,  актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться  з 10-00 по 11-55 години.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – 22 квітня 2014 року.

Порядок денний:

1. Про обрання членів лічильної комісії

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

3. Звіт правління про фінансово господарську діяльність ПАТ за 2013 рік та основні напрямки діяльності ПАТ на 2014 рік.

4. Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2013 рік.

5. Звіт наглядової ради за 2013 рік.

6. Розподіл прибутку за 2013 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2014рік

Для участі в чергових загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – доручення (згідно чинного законодавства) та паспорт.

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з понеділка по п’ятницю, з 9-30 до 17-00, за адресою: Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56, кабінет секретаря наглядової ради,  а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є секретар наглядової ради: Аушев С. М.

Довідки за тел: (04631) 5-36-61.

Основні показники фінансово-господарьскої діяльнрсті підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний період 2013

Попередній період 2012

Усього активів

16540

15224

Основні засоби

5924

5521

Довгострокові фінансові інвестиції

1033

1033

Запаси

5260

4919

Сумарна дебіторська забогованість

4257

3299

Грошові кошти та їх еквіваленти

39

3

Нерозподілений прибуток

120

2

Власний капітал

5227

4961

Статутний капітал

843

843

Довгострокові зобов’язання

601

1084

Поточні зобов’язання

10712

9179

Чистий прибуток (збиток)

118

(1089)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

295792

295792

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

112

116