Річна інформація емітента:  ПАТ «Ніжинський дослідно-механічний завод» за 2011 рік Код за ЄДРПОУ 01033390, 16600, Чернігівська шлях, 56; Телефон: (04631) 3-17-34, свідоцтво про державну реєстрацію: АОО № 192354 від  21.08.1993  Статутний капітал: 843007,2  грн. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента. (тис.грн.)

  звітний попередній
Усього активів 14411 11634
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5212 5677
Довгострокові фінансові інвестиції 1086 1086
Запаси 3552 2240
Сумарна дебіторська заборгованність 3299 1805
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 7
Власний капітал 6050 5916
Статутний капітал 843 843
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1091 957
Довгострокові  зобов’язання 1156 1061
Поточні зобов’язання 7205 4657
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,45 0,32
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 0,45 0,32
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 295792 295792
Цінні папери не викупалися.    
Вартість чистих активів 6050 5916


Інформація про органи управління емітента: правління :  Ворона А.П. , Ярешко В.О., Натальська К.І. , голова ревкомісії: Гринько О.В., гол.бухгалтер Скороход В.Ф., спостережна рада: Блажко Л.К., Аушев С.М., Максименко Р.Г., Супрун М.В., Вінницький О.О.

Засновник – юридична особа: Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області  (Код 14243893), Україна, Чернігівська область, Деснянський р-н , 14000, м.Чернігів, пр-т Миру 43, частка в статутному капіталі 0%.

Інформація про цінні папери емітента: іменних простих акцій 2955792 штук по 2,85 грн. Бездокументарна форма.

Особа, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента  змінилася.

Загальні чергові збори проведені 1.04.2011 р. Кворум зборів 80,32%, позачергові 20.05.2011р. , кворум 80,94%.

Фонд оплати праці – всього 2640 тис. грн. Чисельність працівників -146 чол.

Дивіденти товариством не нараховувались та не сплачувались.

Зобов’язання  емітента.

Кредити банків (непогашена частина боргу) 156тис.грн., з них:

Довгостроковмй кредит  1156 тис. грн. Під 21%, дата погашення 19.10.2017р.

Податкові зобов’язання 266 тис. грн.

Інші зобов’язання 6939 тис. грн.

Усього зобов’язань 7205 тис. грн.

Інформація щодо аудиторського висновку.

ТОВ –ААА «Гарівас-ТМ», код ЄДРПОУ 37972686. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності від 22.12.2011 року №4500.

Аудиторський висновок щодо фінансових звітів в цілому.

Ми провели аудиторську перевірку балансу ПАТ «Ніжинський дослідно- механічний завод» станом на 31.12.2001 року, також перевірку звіту про фінансові результати , звіту про рух грошових коштів , звіту про власний капітал та приміток до фінансової звітності за 2011 рік  з метою оцінки застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом Товариства та з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому , що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Ми вважаємо , що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки про облікову політику Товариства, фінансові звіти, які подають в цілому достовірно в усіх суттєвих аспектах, за винятком наведених зауважень, інформацію про організацію бухгалтерського обліку , діяльність та фінансовий стан ПАТ «Ніжинський  дослідно — механічний завод» станом на 31.12.2011 року, а також результати його діяльності за звітний рік, із врахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Директор ААА «Гарівас-ТМ» , аудитор                                                                                  І.В. Гаркавий

Сертифікат аудитора А №002679 від 05.10.95 р.

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР.

Голова правління                                                                                                                    Ворона Анатолій Павлович