Річна інформація емітента:  ПАТ «Ніжинський дослідно-механічний завод» за 2013 рік.

Код за ЄДРПОУ 01033390, 16600, Чернігівська шлях, 56; Телефон: (04631) 3-17-34, свідоцтво про державну реєстрацію: АОО № 192354 від  21.08.1993  Статутний капітал: 843007,2  грн. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента. (тис.грн.)

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

16536

15368

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5920

6209

Довгострокові фінансові інвестиції

1033

1033

Запаси

5260

4919

Сумарна дебіторська заборгованість

4257

3186

Грошові кошти та їх еквіваленти

39

3

Власний капітал

5223

5105

Статутний капітал

843

843

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

116

-2

Довгострокові зобов'язання

601

1084

Поточні зобов'язання

10712

9179

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0.39893

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0.39893

0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

295792

295792

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

 

Інформація про органи управління емітента: правління :  Ворона А.П. , - директор, гол.бухгалтер Скороход В.Ф., спостережна рада: Блажко Л.К., Аушев С.М., Максименко Р.Г., Супрун М.В., Вінницький О.О.

Засновник – юридична особа: Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області  (Код 14243893), Україна, Чернігівська область, Деснянський р-н , 14000, м.Чернігів, пр-т Миру 43, частка в статутному капіталі 0%.

Інформація про цінні папери емітента: іменних простих акцій 2955792 штук по 2,85 грн. Бездокументарна форма.

Особа, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента  не змінилася.

Загальні чергові збори проведені 18.04.2013 р. Кворум зборів 81,19%

Фонд оплати праці – всього 3819 тис. грн.

Чисельність працівників -116 чол

Дивіденти товариством не нараховувались та не сплачувались.

Зобов’язання  емітента.

Кредити банків (непогашена частина боргу) 601тис.грн., з них:

Довгостроковмй кредит  601 тис. грн. Під 21%, дата погашення 19.10.2017р

Податкові зобов’язання 386 тис. грн.

Інші зобов’язання 10326 тис. грн.

Усього зобов’язань 10712 тис. грн.

Інформація щодо аудиторського висновку.

ТОВ «АФ ЛАНА», код ЄДРПОУ 37418340. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності від 23.12.2010 року №4413.

Аудиторський висновок щодо фінансових звітів в цілому

За результатами аудиторських процедур у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства ми дійшли висновку, що загрозу фінансової стабільності чи прибутковості становлять такі економічні умови, як здорожчання сировини та зменшення попиту. Відсутній надмірний тиск на управлінський персонал щодо виконання вимог або очікування третіх сторін.

Отримана інформація свідчіть про те, що фінансові результати діяльності товариства не ставлять під загрозу особистий фінансовий стан управлінського персоналу. Не ідентифіковані можливості для складання неправдивої фінансової звітності внаслідок значних операцій з пов’язаними сторонами, які виходять за межі звичайного ходу бізнесу, значної присутності або можливості домінувати в галузі.

Ми вважаємо, що аудиторські докази, зібрані в ході перевірки, є достатньою та відповідною основою для висловлення нашої думки.

В результаті проведених процедур, аудиторських доказів того, що фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2013 року містить викривлення внаслідок шахрайства, не отримано.

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР.

 

Директор

ТОВ «АФ ЛАНА»                                                                                  Голдіна С.М.

                                                                                             (Сертифікат аудитора серія А №005140

                                                                                                             від 29 березня 2002 р.)

 

 

Директор ПАТ «НОМЗ                                                                        Ворона Анатолій Павлович