Код за ЄДРПОУ 01033390, 16600, Чернігівська шлях, 56; Телефон: (04631) 3-17-34,  свідоцтво про державну реєстрацію: АОО № 192354 від 21.08.1993.    

Статутний капітал: 843007,2 грн.

 

  звітний попередній
Усього активів 15368 14411
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6209 5212
Довгострокові фінансові інвестиції 1033 1086
Запаси 4919 3552
Сумарна дебіторська заборгованність 3186 3299
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 22
Власний капітал 5105 6050
Статутний капітал 843 843
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2 1091
Довгострокові  зобов’язання 1084 1156
Поточні зобов’язання 9179 7205
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -3.69 0,45
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

-

0,45
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 295792 295792
Цінні папери не викупалися.    
Вартість чистих активів 5105 6050

 

Інформація про органи управління емітента: правління : Ворона А.П. , Кацалап В.А., Ярешко В.О., Натальська К.І. , голова ревкомісії: Гринько О.В., гол. бухгалтер Скороход В.Ф., спостережна рада: Блажко Л.К., Аушев С.М., Максименко Р.Г., Супрун М.В., Вінницький О.О.

Засновник – юридична особа: Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області (Код 14243893), Україна, Чернігівська область, Деснянський р-н , 14000, м.Чернігів, пр-т Миру 43, частка в статутному капіталі 0%.

Інформація про цінні папери емітента: іменних простих акцій 2955792 штук по 2,85 грн. Бездокументарна форма.

Особа, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента змінилася.

Загальні чергові збори проведені 12.04.2012 р. Кворум зборів 82,22%.

Фонд оплати праці – всього 3537 тис. грн.Чисельність працівників -116 чол.

Дивіденти товариством не нараховувались та не сплачувались.

Зобов’язання емітента.

Кредити банків (непогашена частина боргу) 1084 тис.грн., з них: Довгостроковмй кредит 1084 тис. грн. Під 21%, дата погашення 19.10.2017р.

Податкові зобов’язання 376 тис. грн. Інші зобов’язання 7719 тис. грн.

Усього зобов’язань 9179 тис. грн.

Інформація щодо аудиторського висновку.

ТОВ –ААА «Гарівас-ТМ», код ЄДРПОУ 37972686. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності від 22.12.2011 року №4500.

Висновок .На нашу думку, попередня фінансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рік. що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної емітентом в примiтцi до звіту, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняти на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звiтностi згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Ми не виключаємо ймовірності внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звiтнiсть за 2012 рік підчас складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтность за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те. що тільки повний пакет фінансової звiтностi за МСФЗ, може забезпечити достовірне відображення фінансового стану ПАТ «Ніжинський дослідно-механічний завод» результатів його операційної дiяльностi та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.

Попередню фінансову звiтнiсть ПАТ «Нiжинський дослідно-механiчний завод» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Товариства може бути не прийнятною для інших цілей.

Цей аудиторський висновок звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Директор ААА «Гарiвас-ТМ», аудитор I.В. Гаркавий

Сертифікат аудитора А №002б79 від 5.10.95 р.

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Директор           Ворона Анатолій Павлович