Публічне акціонерне товариство "НІЖИНСЬКИЙ дослідно-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ: 01033390, місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2015 року о 11-00 годині за адресою: Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56,  актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться  з 10-00 по 10-55 години.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – 17 квітня 2015 року.

Порядок денний:

1. Про обрання членів лічильної комісії

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

3. Звіт правління про фінансово господарську діяльність ПАТ за 2014 рік та основні напрямки діяльності ПАТ на 2015 рік.

4. Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2014 рік.

5. Звіт наглядової ради за 2014 рік.

6. Розподіл прибутку за 2014 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2015 рік

Для участі в чергових загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – доручення (згідно чинного законодавства) та паспорт.

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з понеділка по п’ятницю, з 9-30 до 17-00, за адресою: Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56, кабінет секретаря наглядової ради,  а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є секретар наглядової ради: Аушев С. М.

Довідки за тел: (04631) 5-36-61

Основні показники фінансово-господарьскої діяльнрсті підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

Звітний період

2014

Попередній

період 2013

Усього активів

17374

16540

Основні засоби

6013

5924

Довгострокові фінансові інвестиції

1033

1033

Запаси

4822

5260

Сумарна дебіторська забогованість

4934

4257

Грошові кошти та їх еквіваленти

5

39

Нерозподілений прибуток

126

120

Власний капітал

5233

5227

Статутний капітал

843

843

Довгострокові зобовязання

447

601

Поточні зобовязання

11694

10712

Чистий прибуток (збиток)

6

118

Середньорічна кількість акцій (шт.)

295792

295792

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

122

112

 

                                      Директор ПАТ«НОМЗ»                                                             Ворона А.П.

 

 

ВАЖЛИВО!

 

Зверніть увагу, акціонери , яки не заключили  договір по обслуговуванню цінних паперів з депозитарною установою, участі в загальних зборах не приймають. За довідками звертатись до депозитарної  установи: ТОВ «Прибуток Плюс» 010033 м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 53/80, приміщення 2, 5-й поверх, тел/факс: (044) 287-39-93, мобільний: (093)502-53-30, (050)584-61-98, (096)132-38-28, та до секретаря наглядової ради ПАТ «НОМЗ» з понеділка по п’ятницю по тел. (04631) 5-36-61 або 0962280513 з 900 до 1600.