Публічне акціонерне товариство "НІЖИНСЬКИЙ дослідно-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ: 01033390, місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2016 року о 11-00 годині за адресою: Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56,  актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться  з 10-00 по 10-55 години.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – 18 квітня 2015 року.

Порядок денний:

1. Про обрання членів лічильної комісії

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

3. Звіт правління про фінансово господарську діяльність ПАТ за 2015 рік та основні напрямки діяльності ПАТ на 2016 рік.

4. Про затвердження балансу та річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2015 рік.

5. Звіт наглядової ради за 2015 рік.

6. Розподіл прибутку за 2015 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2016 рік.

7. Про відкликання та переобрання членів Наглядової ради.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів  товариства, що можуть укладатися (вчинятися)  в процесі господарської діяльності товариства.

Для участі в чергових загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – доручення (згідно чинного законодавства) та паспорт.

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з понеділка по п’ятницю, з 9-30 до 17-00, за адресою: Чернігівська обл., м. Нiжин, вул. Носівський шлях, 56, кабінет секретаря наглядової ради,  а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є секретар наглядової ради: Аушев С. М.

Довідки за тел: (04631) 5-36-61

Основні показники фінансово-господарьскої діяльнрсті підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

Звітний період

2015

Попередній

період 2014

Усього активів

17940

17374

Основні засоби

5423

6013

Довгострокові фінансові інвестиції

1033

1033

Запаси

5810

4822

Сумарна дебіторська забогованість

4572

4934

Грошові кошти та їх еквіваленти

388

5

Нерозподілений прибуток

389

126

Власний капітал

5496

5233

Статутний капітал

843

843

Довгострокові зобовязання

294

447

Поточні зобовязання

12150

11694

Чистий прибуток (збиток)

263

6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

295792

295792

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

117

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖЛИВО!

Зверніть увагу, акціонери , яки не заключили  договір по обслуговуванню цінних паперів з депозитарною установою, участі в загальних зборах не приймають. За довідками звертатись до депозитарної  установи: ТОВ «Прибуток Плюс» 010033 м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 53/80, приміщення 2, 5-й поверх, тел/факс: (044) 287-39-93, мобільний: (093)502-53-30, (050)584-61-98, (096)132-38-28, та до секретаря наглядової ради ПАТ «НОМЗ» з понеділка по п’ятницю по тел. (04631) 5-36-61 або 0962280513 з 900 до 1600.