Призначення директора ПРАТ "НОМЗ" Підпис1 Підпис2

Протокол засідання наглядової ради  Підпис1  Підпис2

   
   

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

12.06.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 134

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

____________Директор_______________

 

_____________ 

 

______________Ворона Анатолiй Павлович_________

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIЖИНСЬКИЙ ДОСЛIДНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            16600, Чернігівська обл., м. Нiжин, Носiвський шлях, 56

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            01033390

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (04631) 31734, 31507

6. Адреса електронної пошти:

            nomzoff@nomz.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

______________http://nomz.com.ua___________

_____12.06.2020_____

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.06.2020

припинено повноваження

Директор

Ворона Анатолій Павлович

00000000

26,4909

Зміст інформації:

Припинено повноваження 12.06.2020 р. Директора Товариства Ворони Анатолія Павловича рішенням Наглядової ради (протокол № 4/2020-НР від 12.06.2020 р.) у зв'язку із закінченням терміну повноважень, перебував на посаді 3 роки (з 19.04.2017 р.).

Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня.  Володіє часткою у статутному капіталі 26,4909%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

12.06.2020

обрано

Директор

Ворона Анатолій Павлович

00000000

26,4909

Зміст інформації:

Обрано 12.06.2020 р.  на посаду Директора ПрАТ "НОМЗ" Ворону Анатолія Павловича  рішенням Наглядової ради (протокол № 4/2020-НР від 12.06.2020р.) терміном на 3 роки у відповідності до статуту та Закону України "Про акціонерні товариства".

Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня.

Володіє часткою у статутному капіталі 26,4909%. Обгрунтування змін - рішення Наглядової ради Товариства про призначення директора ПрАТ "НОМЗ ". Загальний стаж роботи 43 рокі. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:директор ПрАТ "НОМЗ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.